top of page

Trang chủ > Tuyên bố pháp lý

Hợp pháp  Bản tường trình

 

Thông tin  và  vật liệu  chứa đựng  trong  điều này  trang mạng  Chúng tôi  trang bị  đến  bạn  qua  Mamibot  Chế tạo  Hoa Kỳ  Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn  (“Mamibot”)  vì  thông tin  mục đích  chỉ có.  Xin vui lòng  đọc  các  tiếp theo  điều kiện  và  các điều kiện  cẩn thận  trước  truy cập  và  sử dụng  điều này  trang mạng.
Qua  truy cập  và  sử dụng  điều này  trang mạng,  hoặc là  qua  tải xuống  bất kì  vật liệu  từ  điều này  trang mạng,  bạn  sẽ  thì là ở  coi như  đến  đồng ý  đến  chịu đựng  và  thì là ở  ràng buộc  qua  các  điều kiện  và  các điều kiện  phía dưới  và  nơi khác  ở trong  điều này  trang mạng.  Nếu như  bạn  làm  không phải  đồng ý  đến  này  điều kiện  và  các điều kiện,  Xin vui lòng  dừng lại  truy cập  điều này  trang mạng  hoặc tải xuống bất kỳ tài liệu nào từ trang web này. Nếu bạn tiếp tục truy cập trang web, bạn sẽ được coi là đã đọc, hiểu và đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện, cũng như tuân thủ tất cả các luật hoặc quy định mới.  

 

Trí thức  Bất động sản  Quyền lợi

 

Thông tin  chứa đựng  trong  điều này  trang mạng  Chúng tôi  có bản quyền  làm,  và  bất kì  không được phép  sử dụng  của  bất kì  vật liệu  trên  điều này  trang mạng  có thể  cấu tạo  Một  sự vi phạm  của  bản quyền,  Nhãn hiệu,  và  khác  luật lệ  cai quản  các  vật liệu  trình bày  trên  điều này  trang mạng.  Các  vật liệu  Chúng tôi  có bản quyền  làm  Dưới  sự bảo vệ  của  trên toàn thế giới  bản quyền  luật lệ  và  hiệp ước  điều khoản.  Các  vật liệu  có thể  không phải  thì là ở  đã sao chép,  tái sản xuất,  sửa đổi,  được phát hành,  tái bản,  đã tải lên,  đã tải xuống,  đã đăng,  truyền đi,  hoặc là  phân phối  trong  bất kì  đường,  không có  Của Mamibot  trước  bằng văn bản  sự cho phép.  Truy cập  đến  điều này  trang mạng  làm  không phải  cho  bạn  bất kì  giấy phép  đến  các  trí thức  bất động sản  quyền lợi  của  Mamibot  hoặc là  bất kì  ngày thứ ba  bữa tiệc.

 

Nhãn hiệu  được sử dụng  trong  điều này  trang mạng  Chúng tôi  một trong hai  sở hữu  qua  Mamibot  hoặc là  nó là  công ty con  hoặc là  được sử dụng  Dưới  giấy phép  từ  các  tương ứng  Nhãn hiệu  những chủ sở hữu.  Những thứ kia  nhãn hiệu  nên  không phải  thì là ở  được sử dụng  không có  các  trước  bằng văn bản  sự cho phép  từ  các  tương ứng  Nhãn hiệu  chủ nhân.

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

 

Thông tin  chứa đựng  trong  điều này  trang mạng  có thể  Lưu trữ  sự không chính xác  và  đánh máy  lỗi,  và  Là  cung cấp  "như  Là"  không có  bất kì  thể hiện  hoặc là  bảo đảm ngụ ý dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm, nhưng không giới hạn ở (i) bảo đảm về tính chính xác, hoàn chỉnh, khả năng bán được, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào hoặc (ii) bảo đảm về độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến nào, tuyên bố, hoặc thông tin khác được hiển thị hoặc phân phối thông qua trang web. Bạn thừa nhận rằng bất kỳ lời khuyên, ý kiến, tuyên bố, bản ghi nhớ hoặc thông tin nào như vậy sẽ do bạn tự chịu rủi ro. Mamibot bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa chữa bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ phần nào của trang web. Mamibot có thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác đối với trang web, các tài liệu, sản phẩm hoặc thông tin có trong trang web này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.  Trong mọi trường hợp, Mamibot hoặc người cấp phép / nhà cung cấp của Mamibot sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, không giới hạn, thiệt hại do mất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin, ngay cả khi Mamibot đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy. Mamibot cũng không đảm bảo rằng các chức năng trong trang web này sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, hoặc các khiếm khuyết sẽ được sửa chữa, hoặc trang web này hoặc máy chủ cung cấp nó không có vi rút hoặc các thành phần có hại khác. Bạn hiểu và đồng ý rằng bất kỳ thông tin nào được tải xuống hoặc có được thông qua việc sử dụng trang web là tùy theo quyết định và rủi ro của riêng bạn và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của mình hoặc mất mát dữ liệu do tải xuống thông tin. Mamibot không thực hiện bất kỳ bảo hành nào liên quan đến bất kỳ hàng hóa nào được mua hoặc có được thông qua trang web hoặc bất kỳ giao dịch nào được thực hiện thông qua trang web.  

 

Giới hạn  của  Trách nhiệm pháp lý

 

Ở dưới  không  trường hợp  nên  Mamibot  thì là ở  chịu trách nhiệm  vì  bất kì  trực tiếp,  gián tiếp,  tình cờ,  đặc biệt  hoặc là  do hậu quả  thiệt hại,  kết quả  từ:  (tôi)  các  sử dụng  hoặc là  các  không có khả năng  đến  sử dụng  các  trang mạng;  (ii)  các  Giá cả  của  tạp vụ  của  thay thế  Các mặt hàng  kết quả  từ  bất kì  Các mặt hàng  đã mua  hoặc là  có được  hoặc là  tin nhắn  nhận  hoặc là  giao dịch  đã vào  vào trong  bởi vì  các  trang mạng;  (iii)  thông tin  chứa đựng  trong  các  trang mạng;  hoặc là  (d)  bất kì  khác  vấn đề  có liên quan  đến  các  trang mạng,  cũng  nếu như  Mamibot  có  đã  khuyên  của  các  khả năng  của  như là  thiệt hại.

 

Không  Khách hàng  Mối quan hệ

 

Không  khách hàng,  tham mưu,  ủy thác  hoặc là  cao thủ  mối quan hệ  với  Mamibot  hoặc là  bất kì  khác  người  Là  liên lụy  hoặc là  thành lập  qua  truy cập  hoặc là  sử dụng  trang web này.

 

E-mail  Thông tin liên lạc

 

Mamibot  và / hoặc  nó là  kết nối  ngày thứ ba  tiệc tùng  có thể,  từ  thời gian  đến  thời gian,  gửi  e-mail  tin nhắn  đến  bạn  chứa đựng  tiếp thị  hoặc là  khuyến mãi  thông tin,  Vân vân. 

Mamibot  làm  không phải  chế tạo  bất kì  chứng thực,  đại diện  hoặc là  sự bảo đảm  với  kính trọng  đến  các  Nội dung  của  bất kì  như là  e-mail  tin nhắn  hoặc là  bất kì  Các mặt hàng  hoặc là  các trang web  cái mà  có thể  thì là ở  có được  từ  như là  ngày thứ ba  tiệc tùng,  và  bạn  đồng ý  điều đó  Mamibot  nên  không phải  có  bất kì  trách nhiệm pháp lý  hoặc là  thì là ở  chịu trách nhiệm  vì  bất kì  thiệt hại  bất cứ điều gì  với  kính trọng  đến  bất kì  như là  giao dịch  hoặc là  khuyến mãi,  bao gồm  nhưng  không phải  giới hạn  đến  sự chi trả  và  vận chuyển  của  Các mặt hàng,  kết quả  từ  giao dịch  với  như là  các nhà quảng cáo  trên  các  trang mạng.

 

Ngày thứ ba  Bữa tiệc  Trang web

 

Điều này  trang mạng  có thể  sản xuất  tự động  Tìm kiếm  các kết quả  hoặc là  nếu không thì  liên kết  bạn  đến  khác  các trang web  trên  các  Internet.  Này  các trang web  Chúng tôi  cung cấp  cô độc  như  Một 

lịch sự  và  tiện  đến  bạn.  Những thứ kia  các trang web  Chúng tôi  không phải  Dưới  các  kiểm soát  của  Mamibot,  và  một số  có thể  Lưu trữ  thông tin  hoặc là  vật tư  điều đó  một số  Mọi người  có thể  tìm thấy  không thích hợp  hoặc là  phản cảm.  Bạn  công nhận  điều đó  Mamibot  Là  không phải  chịu trách nhiệm  vì  các  sự chính xác,  bản quyền  sự tuân thủ,  tính hợp pháp,  Đứng đắn,  hoặc là  bất kì 

khác  diện mạo  của  các  Nội dung  của  như là  các trang web.  Các  bao gồm  của  như là  Một  liên kết  làm  không phải  bao hàm, ngụ ý  sự chứng thực  của  các  trang mạng  qua  Mamibot  hoặc là  bất kì  sự kết hợp  với  nó là  các toán tử.

 

Sự bồi thường

 

Bạn  đồng ý  đến  bồi thường  và  giữ  mỗi  của  Mamibot,  nó là  công ty con,  chi nhánh,  sĩ quan  và  người lao động,  vô hại  từ  bất kì  yêu cầu  hoặc là  yêu cầu,  bao gồm 

hợp lý  luật sư '  phí,  làm ra  qua  bất kì  ngày thứ ba  bữa tiệc  quá hạn  đến  hoặc là  phát sinh  ngoài  của  của bạn  sử dụng  của  các  trang mạng  trong  sự vi phạm  của  các  điều kiện  và  các điều kiện  qua  bạn,  hoặc là  sự chứng minh  qua  bạn,  hoặc là  bất kì  khác  người dùng / thành viên  của  của bạn  đăng ký  tài khoản,  của  bất kì  trí thức  bất động sản  hoặc là  khác  bên phải  của  bất kì  người  hoặc là  thực thể.

 

Điều hành  Luật pháp

Điều này  trang mạng  Là  kiểm soát  qua  Mamibot  từ  nó là  văn phòng  ở trong  các  United  Những trạng thái.  Những thứ kia  ai  lựa chọn  đến  truy cập  điều này  trang mạng  từ  khác  địa điểm  làm  Vì thế  trên 

của chúng  sở hữu  sáng kiến  và  Chúng tôi  chịu trách nhiệm  vì  sự tuân thủ  với  áp dụng  địa phương  luật,  nếu như  và  đến  các  mức độ  điều đó  địa phương  luật lệ  Chúng tôi  áp dụng.  Qua  truy cập  điều này  trang mạng  bạn  đồng ý  điều đó  các  luật lệ  của  các  United  Những trạng thái,  không có  về  đến  xung đột  của  luật lệ  Nguyên tắc,  sẽ  nộp đơn  đến  tất cả  vấn đề  liên quan  đến  điều này  trang mạng,  và  bạn  đồng ý  điều đó  bất kì  kiện tụng  trong  sự liên quan  với  điều này  trang mạng  nên  thì là ở  chủ thể  đến  các  loại trừ  quyền hạn  của  các  trạng thái  và  liên bang  tòa án  nằm  trong  Delaware.  Mamibot  có thể  biến đổi  các  điều kiện  và  các điều kiện  từ  thời gian  đến  thời gian  trong  nó là  Duy Nhất  theo ý mình.  Mamibot  có thể  cung cấp  bạn  với  hợp lý  để ý  của  bất kì  như là 

thay đổi,  và  tiếp tục  sử dụng  của  các  trang mạng  sẽ  thì là ở  bao hàm  như  chấp thuận  đến  như là  những thay đổi.

 

Chấm dứt

Mamibot  dự trữ  các  bên phải,  trong  nó là  Duy Nhất  theo ý mình,  đến  chấm dứt  của bạn  truy cập  đến  tất cả  hoặc là  phần  của  điều này  trang mạng,  với  hoặc là  không có  để ý.

bottom of page